promotional banner

2050: Πως θα τρέφετε ο κόσμος;


Η συμβατική παραγωγή τροφίμων έχει ήδη χάσει το στοίχημα της εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικής τροφής για την ανθρωπότητα. Αντίθετα,
η βιολογική γεωργία όχι μόνο είναι σε θέση να εξασφαλίσει την προμήθεια του παγκόσμιου πληθυσμού σε τρόφιμα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήματος, αυξάνει την παραγωγή, και είναι καλύτερη για το έδαφος, ενώ τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο θρεπτικά και αποτελούν ασπίδα στην υγεία μας.
Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής, το αγροβιομηχανικό σύμπλεγμα της συμβατικής γεωργίας προτείνει μια δεύτερη Πράσινη Επανάσταση βασισμένη στη γενετική μηχανική. Αυτό βέβαια εξυπηρετεί το συμφέρον τους αλλά δεν εξασφαλίζει ούτε τη διατροφική ασφάλεια ούτε τη διατροφή του παγκόσμιου πληθυσμού και ιδίως των οικονομικά ασθενέστερων.
Αντίθετα, η βιολογική γεωργία, βασισμένη στις ενθαρρυντικές προσπάθειες, την εμπειρία και τα παραδείγματα δεκαετιών, προτείνει ένα παραδειγματικό τρόπο για την ασφάλεια των τροφίμων και την επάρκεια της διατροφής και μπορεί να εξασφαλίσει ότι η πείνα θα αποτελεί παρελθόν το 2050.
Το 2009 ο αριθμός των υποσιτιζόμενων ανθρώπων έφτασε σε όλο τον κόσμο το ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, από τους οποίους τα τρία τέταρτα βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές.Το φαινόμενο μάλιστα αυτό παρατηρείται για πρώτη φορά τόσο έντονα σε σχέση με το ιστορικό παρελθόν. Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων καλύπτει κατά 125% τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού σε τρόφιμα, το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε συνθήκες πείνας και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς είναι παιδιά και γυναίκες.
Είναι πια ξεκάθαρο ότι η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων απέτυχε να εξασφαλίσει τροφή για τους οικονομικά ασθενέστερους, καθώς τους στερεί τη δυνατότητα πρόσβασης σε εισοδήματα και πλουτοπαραγωγικούς πόρους όπως είναι η γόνιμη γη, το νερό, οι σπόροι και γενικά το πολλαπλασιαστικό υλικό και η τεχνογνωσία για ένα μοντέλο γεωργίας προσαρμοσμένο και εφαρμόσιμο στις τοπικές συνθήκες. Η πράσινη επανάσταση πέτυχε πολλά αλλά απέτυχε να κερδίσει τον πόλεμο με την πείνα. Επικεντρώθηκε μόνο στην τεχνολογία και βασίστηκε στις μεγάλες ποσότητες εισροών (όπως είναι τα αγροχημικά), που εκτός των άλλων αρνητικών επιπτώσεων που έχουν, προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και στο κλίμα.
Ο Οργανισμός ΔΗΩ συνηγορεί για μια παραδειγματική στροφή της αγροτικής πολιτικής και προτείνει οι πρακτικές και τα παραδείγματα της βιολογικής γεωργίας να υιοθετηθούν από τους φορείς που χαράσσουν αγροτική πολιτική, ιδίως στις χώρες του τρίτου κόσμου και πιο συγκεκριμένα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας και ασφάλειας τροφίμων.
Η βιολογική γεωργία σαν προτεραιότητα βάζει τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών και την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων. Η τοπικά προσαρμοσμένη τεχνολογία δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήματος. Η περιορισμένη χρήση εξωτερικών εισροών περιορίζει το ρίσκο και δεν δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
Επιπλέον, η βιολογική γεωργία αυξάνει την παραγωγή με πρακτικές που ευνοούν τη βελτιστοποίηση των φυσικών μεθόδων και των τοπικών παραγωγικών πηγών, χωρίς τη χρήση αγροχημικών. Οι πρακτικές της βιολογικής γεωργίας επαναφέρουν πάλι στην παραγωγή, γεωργική γη που έχει καταστραφεί από τις μη αειφορικές γεωργικές πρακτικές, σοβαρές ξηρασίες, και γη με σοβαρή διάβρωση.
Η βιολογική γεωργία είναι καλύτερη για το έδαφος, σύμφωνα με μακροχρόνια μελέτη του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, καθώς οδηγεί στη συγκέντρωση οργανικής ύλης στο έδαφος, σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε μέθοδο συμβατικής γεωργίας.
Τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο θρεπτικά και αποτελούν ασπίδα στην υγεία μας απέναντι σε ασθένειες όπως ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη επιστημονική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το συμπέρασμα της μελέτης, η οποία διήρκεσε τέσσερα χρόνια και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτει τέλος σε μια μακροχρόνια διαμάχη και επιβεβαιώνει πανηγυρικά την υπεροχή των βιολογικών προϊόντων. Η κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων λοιπόν, δεν είναι ζήτημα μόδας είναι θέμα προστασίας της υγείας μας.
Η βιολογική γεωργία μπορεί να εξασφαλίσει σήμερα την προμήθεια του παγκόσμιου πληθυσμού με τρόφιμα, στο ίδιο βαθμό με τη συμβατική γεωργία, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του FAO (Οργανισμός του ΟΗΕ για τα Τρόφιμα).
Μέσω διαδικασιών πιο φιλικών προς το περιβάλλον, βελτιώνεται η διαχείριση του κόστους αλλά και η προσαρμοστικότητα των αγροτικών οικοσυστημάτων στις κλιματικές αλλαγές. Έτσι ο FAO καλεί τις κυβερνήσεις να διαθέσουν πόρους για τη βιολογική γεωργία και να ενσωματώσουν τους στόχους και τις ενέργειές τους στα εθνικά σχέδια αγροτικής ανάπτυξης.
[Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων - ΔΗΩ]