promotional banner

10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις προσλήψεις στο Δημόσιο


Π λήθος ερωτημάτων έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου συστήματος για προσλήψεις στο Δημόσιο, με το οποίο αλλάζουν οι διαδικασίες και τα κριτήρια διορισμού.


Με 10 κωδικοποιημένες ερωτήσεις που αφορούν το νέο καθεστώς, επιχειρούν  να απαντήσουν σε συγκεκριμένες απορίες οι οποίες συχνά διατυπώνονται από υποψηφίους.

1-Οι εγκρίσεις προσλήψεων δεν θα γίνονται πλέον από την αρμόδια τριμελή υπουργική επιτροπή;

Οι εγκρίσεις θα γίνονται πρώτα από τον φορέα ανάλογα με τον ετήσιο προγραμματισμό και θα επικυρώνονται από την αρμόδια υπουργική επιτροπή. Ωστόσο, για να προχωρήσουν θα απαιτείται και το πράσινο φως από το ΑΣΕΠ, είτε πρόκειται για μόνιμο είτε για εποχικό προσωπικό.

2-Οι αιτήσεις θα κατατίθενται μόνο στο ΑΣΕΠ ή και απευθείας στους φορείς;

Δεν θα αλλάξει κάτι στο υφιστάμενο καθεστώς. Δηλαδή για προκηρύξεις που εκδίδει το ίδιο το ΑΣΕΠ οι αιτήσεις θα κατατίθενται σε αυτό, ενώ σε περίπτωση που η προκήρυξη διενεργείται από κάποιο φορέα και ελέγχεται από το ΑΣΕΠ οι αιτήσεις θα απευθύνονται απευθείας στον φορέα και στη συνέχεια η ανεξάρτητη Αρχή θα εξετάζει τους πίνακες αποτελεσμάτων με τα προσόντα των υποψηφίων.

3-Η συνάφεια της προϋπηρεσίας με την ειδικότητα της θέσης παραμένει ή καταργείται;

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία πρέπει να έχει διανυθεί σε συναφή θέση στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα. Εμπειρία σε άλλα καθήκοντα δεν μοριοδοτείται. Η μόνη διαφοροποίηση από το προηγούμενο καθεστώς είναι πως δεν θα ισχύει πλέον η προσαύξηση των μονάδων προϋπηρεσίας αν αυτή είχε αποκτηθεί στον δημόσιο τομέα, γεγονός που κρίθηκε πως δημιουργεί ανισότητες με υποψηφίους από τον ιδιωτικό τομέα.

4-Θα μπορώ να προσληφθώ και χωρίς να έχω καθόλου προϋπηρεσία;

Με εξαίρεση τις θέσεις όπου θα απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία και σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούν σε μία προκήρυξη να υπερβαίνουν το 50% των συνολικών προκηρυσσόμενων θέσεων, μπορείτε να συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό και χωρίς καθόλου προϋπηρεσία. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος περιορισμός, αλλά απλώς δεν θα πάρετε μονάδες για το κριτήριο αυτό.

5-Θα είναι προτιμότερο να κάνω ένα μεταπτυχιακό αντί να αποκτήσω στο ίδιο διάστημα προϋπηρεσία;

Με τα νέα δεδομένα, θα δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στους τίτλους σπουδών έναντι της εμπειρίας. Για τον λόγο αυτό αν κάνετε ένα μεταπτυχιακό διάρκειας ενός έτους θα λάβετε 200 μονάδες, ενώ η αντίστοιχη προϋπηρεσία 12 μηνών θα μοριοδοτείται στο εξής με 60 μονάδες. Οπότε είναι συμφερότερη η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.

6-Η κατάργηση της μοριοδότησης για δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο αφορά και τις μονάδες για τον δεύτερο βασικό τίτλο σπουδών;

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν, η κατάργηση αφορά μόνο τους δεύτερους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους, οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν πλέον μόρια. Αντιθέτως, η ύπαρξη και δεύτερου βασικού τίτλου σπουδών, που αναφερόταν ως προσόν στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ μόνιμου προσωπικού, θα συνεχίσει να μοριοδοτείται με 150 μονάδες, ενώ και η ύπαρξη διπλώματος ΟΕΕΚ για την κατηγορία ΔΕ θα λαμβάνει και με το νέο σύστημα επίσης 150 μονάδες.

7-Οι γραπτοί διαγωνισμοί θα καταργηθούν;

Δεν καταργούνται με το νέο καθεστώς οι γραπτοί διαγωνισμοί. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως αυτοί αφορούσαν κυρίως θέσεις Διοικητικού προσωπικού και δεν θα μπορούσαν να διενεργούνται για άλλες μεμονωμένες κατηγορίες καθώς δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός αιτημάτων που να δικαιολογεί το κόστος ενός γραπτού διαγωνισμού.

8-Το τεστ δεξιοτήτων θα είναι υποχρεωτικό για τον διορισμό;

Τυπικά όχι. Ωστόσο δεδομένου πως όλες οι προσλήψεις θα περιέλθουν στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ- δηλαδή και αυτές του μόνιμου προσωπικού των δήμων και νομαρχιώνθεωρείται βέβαιο πως θα προβλέπεται πλέον μεταξύ των κριτηρίων πρόσληψης. Σε κάθε περίπτωση, η μοριοδότησή του που αυξάνεται με τις νέες διατάξεις και μπορεί να φτάσει μέχρι τις 400 μονάδες (αν κάποιος έχει αριστεύσει), εκτιμάται πως θα το καταστήσει ένα από τα κυρίαρχα προσόντα. Θα αλλάξει κάτι στη διαδικασία πρόσληψης με σύμβαση ορισμένου χρόνου;

9-Όσον αφορά τον τρόπο διενέργειας των προκηρύξεων, δεν αλλάζει κάτι.

Δηλαδή, και με τον νέο νόμο θα ελέγχονται από το ΑΣΕΠ τόσο οι προκηρύξεις όσο και τα αποτελέσματα, αλλά θα γίνονται από τους ίδιους τους φορείς. Αλλάζουν όμως τα κριτήρια πρόσληψης, με τη μετατροπή των μορίων που προβλέπονται για εμπειρία και ανεργία (αύξηση και μείωση αντιστοίχως) καθώς και την κατάργηση μοριοδότησης της ηλικίας. Ενίσχυση προβλέπεται και για τις μονάδες των τίτλων σπουδών. Με το νέο καθεστώς δεν θα μπορεί κανένας φορέας να συνάψει σύμβαση έργου;

10-Μόλις ψηφιστεί ο νόμος, δεν θα επιτρέπεται πλέον η σύναψη συμβάσεων έργου για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής υποστήριξης των φορέων;

Οι λοιπές συμβάσεις έργου θα συνεχίσουν να γίνονται, αλλά θα ελέγχονται από το ΑΣΕΠ και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση ότι είναι πραγματικές και δεν καλύπτονται μέσω αυτών πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Παράλληλα, πλέον θα διενεργούνται με τα κριτήρια του Νόμου Πεπονή για το προσωπικό ορισμένου χρόνου, δηλαδή κάθε υποψήφιος θα μοριοδοτείται με συγκεκριμένα κριτήρια. Σταδιακά και με καταληκτική προθεσμία τα τέλη του 2010 θα καταργηθούν και οι συμβάσεις έργου σε φορείς που έχουν κενές οργανικές θέσεις. Έως τότε κατ΄ εξαίρεση το ΑΣΕΠ θα έχει τη δυνατότητα έγκρισης εφόσον κρίνει πως ο εκάστοτε φορέας πληροί τις προϋποθέσεις.

[ΤΑ ΝΕΑ]